Pobierz odtwarzacz Adobe Flash Player
Fundacja
O Fundacji
Cele
Statut
Struktura
Kontakt
Aktualności
Promocja Talentów
Festiwale
Muzyczne Forum Młodych
Kronika
Galeria
Sponsorzy
Pobierz odtwarzacz Adobe Flash Player

STATUT FUNDACJI BARBARY BIELECKIEJ

MUSICA MUNDI

w Gdańsku

 

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Fundacja pod nazwą Fundacja Barbary Bieleckiej MUSICA MUNDI, zwana dalej Fundacją została ustanowiona przez Barbarę Bielecką, zwaną dalej Fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Marię Dambek w Kancelarii Notarialnej w Gdańsku przy ul. Chlebnickiej 45/46 w dniu 27 listopada 2002r., numer repertorium A Nr 11323/2002

Fundacja działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 1991 r. nr 46 poz. 203 z późn.zm.) oraz niniejszego statutu.

2. Fundacja może używać skróconej nazwy FBB MUSICA MUNDI.

§ 2

Fundacja posiada osobowość prawną.

§ 3

Siedzibą Fundacji jest miasto Gdańsk.

§ 4

Właściwym ministrem jest Minister Polityki Społecznej oraz Minister Kultury.

§ 5

1. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Dla właściwego realizowania celów Fundacja może prowadzić działalność w kraju i za granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 6

1. Fundacja jest ustanowiona na czas nieoznaczony.

2. Fundacja może tworzyć oddziały, filie i inne jednostki organizacyjne.

§ 7

1. Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji.

2. Fundator na wniosek i w obecności Rady Fundacji może przyznać osobie fizycznej lub prawnej sprawującej stałą opiekę nad Fundacją tytuł Patrona Fundacji.

 

ROZDZIAŁ II

CELE I SPOSOBY ICH REALIZACJI

§ 8

Cele Fundacji:

1) Prowadzenie działalności na rzecz ogółu społeczeństwa poprzez upowszechnianie kultury, w szczególności propagowanie muzyki, różnych metod jej nauczania, edukację muzyczną.

2) Promowanie utalentowanych muzyków.

3) Pomoc muzykom w doskonaleniu ich warsztatu.

4) Pomoc w rozwijaniu talentów muzycznych szczególnie uzdolnionym dzieciom i młodzieży.

5) Pomoc nauczycielom muzyki w podnoszeniu ich kwalifikacji zawodowych.

6) Współpraca z instytucjami życia muzycznego a także z organizacjami charytatywnymi, wspieranie akcji charytatywnych,

§ 9

1.Fundacja realizuje swoje cele między innymi poprzez:

1) zbieranie informacji o osobach szczególnie utalentowanych muzycznie, poprzez tworzenie "banku" muzyków potrzebujących wsparcia,

2) finansowanie udziału wybitnie zdolnych muzyków w konkursach, w przypadku osób małoletnich, dofinansowywanie kosztów dojazdu i pobytu ich opiekunów,

3) przyznawanie stypendiów i nagród osobom utalentowanym muzycznie,

4) finansowanie nagrywania i wydawania płyt z utworami wykonywanymi czy skomponowanymi przez wspieranych przez Fundację muzyków oraz ich rozprowadzanie nieodpłatne lub odpłatne,

5) finansowanie lub dofinansowywanie zakupów instrumentów dla wybitnie zdolnych dzieci i młodzieży,

6) organizację warsztatów muzycznych, kursów mistrzowskich, szkoleń, konferencji, seminariów, ogólnodostępnych koncertów, imprez kulturalnych,

7) organizowanie bali, aukcji, koncertów i innych imprez na rzecz Fundacji,

8) współpracę z Akademią Muzyczną w Gdańsku oraz wspieranie jej działań inwestycyjnych,

9) współpracę z innymi osobami prawnymi, administracją samorządową i rządową,

10) wydawanie i rozprowadzanie nut, książek i innych publikacji o tematyce muzycznej (np.: biografie muzyków, historia muzyki ),

2. Fundacja realizując cele statutowe może prowadzić działalność nieodpłatną i odpłatną pożytku publicznego.

3. Przedmiot działalności nieodpłatnej:

1)wydawanie książek - 22.11.Z,

2)wydawanie czasopism i wydawnictw periodycznych - 22.13.Z,

3)wydawanie nagrań dźwiękowych - 22.14.Z,

4)artystyczna i literacka działalność twórcza - 92.31,

5)edukacja - 80.

4. Przedmiot działalności odpłatnej:

1)sprzedaż detaliczna książek - 52.47.A

2)sprzedaż detaliczna pozostała prowadzona poza siecią sklepową - 52.63

3)działalność komercyjna pozostała -74.87,

4)artystyczna i literacka działalność twórcza - 92.31,

5)edukacja - 80.

 

 

§ 10

Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych i fizycznych oraz jednostek nie posiadających osobowości prawnej, prowadzących działalność zbieżną z celami Fundacji.

 

ROZDZIAŁ III

MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI

§ 11

1. Majątek fundacji stanowi Fundusz Założycielski w kwocie pieniężnej 20 000 zł. (słownie: dwadzieścia tysięcy zł.), wymieniony w akcie notarialnym jej ustanowienia oraz środki finansowe, nieruchomości i ruchomości nabyte przez Fundację w toku jej działania.

§ 12

Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swym majątkiem.

§ 13

Dochody Fundacji pochodzą w szczególności z:

1) darowizn, spadków, zapisów,

2) dotacji, subwencji,

3) ze zbiórek, aukcji i innych imprez publicznych organizowanych na jej rzecz,

4) odsetek bankowych,

5) działalności odpłatnej pożytku publicznego.

§ 14

1. Dochody Fundacji mogą być przeznaczone wyłącznie na cele statutowe Fundacji oraz na pokrycie kosztów działalności Fundacji.

2. Fundacja nie może udzielać pożyczek lub zabezpieczać swoim majątkiem zobowiązań w stosunku do członków jej organów, jej pracowników oraz osób z którymi pozostają oni w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani stosunkiem przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych niżej " osobami bliskimi ".

3. Fundacja nie może przekazywać swojego majątku na rzecz członków jej organów, jej pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje nieodpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.

4. Majątek Fundacji nie może być wykorzystywany na rzecz członków jej organów, jej pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich.

5. Fundacja nie może dokonywać zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów w których uczestniczą członkowie jej organów, pracownicy Fundacji lub ich osoby bliskie.

§ 15

Dochody z dotacji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji, jeżeli ofiarodawcy nie postanowili inaczej.

§ 16

W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

§17

Osoby fizyczne i prawne, które dokonują na rzecz Fundacji darowizny lub dotacji (jednorazowej lub łącznej) w wysokości co najmniej 200 000 (dwustu tysięcy) złotych - lub gdy idzie o osoby zagraniczne 50 000 (pięćdziesięciu tysięcy) USD lub równowartości tej kwoty w innych walutach wymienialnych - mogą otrzymać uchwałą Rady Fundacji- za ich zgodą- tytuł Mecenasa Fundacji.

§18

Tytuł Mecenasa Fundacji ma charakter osobisty.

 

ROZDZIAŁ IV

ORGANY FUNDACJI

§ 19

Organami Fundacji są:

1) Fundator,

2) Rada Fundacji zwana dalej Radą,

3) Zarząd Fundacji zwany dalej Zarządem.

 

Fundator

§ 20

Do kompetencji Fundatora należy:

1)powoływanie i odwoływanie członków Rady,

2)powoływanie i odwoływanie Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Rady,

3)powoływanie i odwoływanie Prezesa, jednego lub dwóch Wiceprezesów oraz innych członków Zarządu,

4)wnioskowanie do Rady o zmianę statutu,

5)proponowanie Radzie zasad wynagradzania Prezesa, Wiceprezesa oraz członków Zarządu,

6)wnioskowanie do Rady Fundacji o powołanie Rady Przyjaciół Fundacji,

7)podejmowanie decyzji o likwidacji Fundacji oraz o przeznaczeniu jej majątku po zakończeniu likwidacji.

8) przyznawanie na wniosek Rady Fundacji tytułu Patrona Fundacji.

§ 21

1.Fundator może ustanowić zgodnie z obowiązującymi przepisami pełnomocnika do dokonywania w jego imieniu wszystkich wynikających ze statutu czynności oraz do reprezentowania go na posiedzeniach Rady.

2.Fundator może w każdym czasie przekazać Radzie Fundacji swoje uprawnienia do powoływania i odwoływania Prezesa, Wiceprezesa i innych członków Zarządu.

 

Rada Fundacji

§ 22

1. Rada jest organem o uprawnieniach inicjatywnych, doradczych i kontrolnych.

2. Rada składa się z 3 do 10 członków.

3. Fundator jest członkiem Rady, w razie jego nieobecności może go reprezentować ustanowiony przez niego pełnomocnik.

4. Pozostałych członków Rady powołuje i odwołuje Fundator lub ustanowiony przez niego pełnomocnik.

5. Członkowie Rady są powoływani na czas nieokreślony.

6. Przewodniczący Rady:

1) kieruje pracą ,przewodniczy posiedzeniom Rady,

2) reprezentuje Fundację przy dokonywaniu czynności prawnych z członkami Zarządu.

7. Członkowie Rady pełnią swoje funkcje społecznie, może im przysługiwać zwrot uzasadnionych kosztów ponoszonych w związku z działalnością w Radzie lub wynagrodzenie na zasadach ustalonych przez Radę i zaakceptowanych przez Fundatora, jednak w wysokości nie wyższej niż określone w art. 8 pkt 8 ustawy z dn. 3 marca 2000 r. o wynagrodzeniach osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi.

8. Członkostwo w Radzie ustaje poprzez:

1) odwołanie przez Fundatora lub jego pełnomocnika,

2) pisemną rezygnację członka złożoną na ręce Przewodniczącego Rady lub Fundatora lub jego pełnomocnika,

3) zgon członka.

9. Członkowie Rady nie mogą łączyć członkostwa w Radzie z pełnieniem funkcji w Zarządzie ani pozostawać z członkami Zarządu w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia, nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej

§ 23

1. Do kompetencji Rady należy:

1) inicjowanie kierunków działania Fundacji,

2) rozpatrywanie i zatwierdzanie rocznych sprawozdań Zarządu,

3) zatwierdzanie uchwał Zarządu w sprawie zaciągania zobowiązań lub rozporządzania majątkiem Fundacji o wartości przekraczającej 200.000 złotych,

4) wyrażanie zgody na nabycie lub zbycie nieruchomości,

5) podejmowanie na wniosek Fundatora lub jego pełnomocnika uchwał w sprawie zmiany statutu Fundacji,

6) uchwalanie regulaminów Rady i Zarządu Fundacji,

7) ustalanie na wniosek Fundatora lub jego pełnomocnika zasad wynagradzania Prezesa Zarządu oraz członków Zarządu,

8)kontrola nad działalnością Zarządu,

9)przyznawanie tytułu Mecenasa Fundacji,

10)wnioskowanie do Fundatora o przyznanie tytułu Patrona Fundacji,

11)podejmowanie decyzji o przeprowadzaniu kontroli działalności Fundacji, w tym m.in. kontroli ksiąg rachunkowych, słuszności i celowości poczynionych wydatków, przez wydelegowanych członków Rady lub przez upoważnione do tego osoby,

2. Członkowie Rady lub upoważnione przez Radę osoby mogą w trakcie przeprowadzanej kontroli żądać od Zarządu przedstawienia wszystkich dokumentów dotyczących działalności Fundacji a od członków Zarządu złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień.

§ 24

1.Uchwały Rady Fundacji zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków Rady. Jeżeli w pierwszym terminie w posiedzeniu Rady nie uczestniczy co najmniej połowa liczby członków, wówczas w drugim terminie uchwały mogą być podjęte większością głosów oddanych przez członków obecnych na posiedzeniu. Drugi termin powinien być podany w zawiadomieniu o posiedzeniu i nie może być wyznaczony wcześniej niż po upływie co najmniej 15 minut po pierwszym terminie

2.W razie równej ilości głosów decyduje głos prowadzącego zebranie Rady.

3.Głosowanie może odbywać się drogą listowną, e-mailową bądź telefonicznie w trybie określonym w Regulaminie Rady.

§ 25

1. Rada odbywa posiedzenia w miarę potrzeby nie rzadziej jednak niż raz w roku.

2. Posiedzenia Rady zwołuje Przewodniczący Rady:

1)na wniosek Fundatora lub jego pełnomocnika,

2)na wniosek co najmniej 3 członków Rady,

3)na wniosek Prezesa Zarządu.

3. W posiedzeniach Rady mogą uczestniczyć przedstawiciele Zarządu.

§ 26

1. Rada Fundacji może powołać na wniosek Fundatora lub jego pełnomocnika Radę Przyjaciół Fundacji, zwaną dalej Radą Przyjaciół.

2. Zadaniem Rady Przyjaciół będzie m.in. propagowanie idei i celów Fundacji oraz inicjowanie nowych kierunków jej działania.

3. Członkami Rady Przyjaciół mogą zostać, za ich zgodą, osoby fizyczne:

  • powołane przez Radę Fundacji na wniosek Fundatora lub jego pełnomocnika,
  • które otrzymały tytuł Mecenasa lub Patrona Fundacji.

4. Rada Przyjaciół może spotykać się na zjazdach organizowanych przez Radę Fundacji w terminie uzgodnionym z jej członkami,

5. Członkostwo w Radzie Przyjaciół ustaje poprzez:

1) złożenie pisemnej rezygnacji na ręce Przewodniczącego Rady Fundacji,

2) odwołanie przez Radę Fundacji,

3) zgon członka.

Zarząd

§ 27

1. Zarząd kieruje Fundacją i reprezentuje ją na zewnątrz.

2. Zarząd składa się z 3-5 osób.

3. Prezesa, jednego lub dwóch Wiceprezesów i innych członków Zarządu powołuje i odwołuje Fundator lub jego pełnomocnik na czas nieokreślony.

4. Członkowie Zarządu mogą być wynagradzani za swoją pracę.

5. Członkostwo w Zarządzie ustaje poprzez:

1) złożenie pisemnej rezygnacji na ręce Fundatora lub jego pełnomocnika,

2) odwołanie przez Fundatora lub jego pełnomocnika,

3) zgon członka.

§ 28

Do kompetencji Zarządu należy:

1) kierowanie działalnością Fundacji oraz reprezentowanie jej na zewnątrz,

2) uchwalanie rocznych i wieloletnich planów działania Fundacji,

3) przygotowywanie i uchwalanie sprawozdań z działalności Fundacji,

4) sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,

5) ustalanie w porozumieniu z Radą Fundacji, Fundatorem lub jego pełnomocnikiem wielkości zatrudnienia, zasad wynagradzania oraz wielkości środków na wynagrodzenia i nagrody dla pracowników Fundacji ,

6) zakładanie oddziałów i innych wewnętrznych jednostek organizacyjnych Fundacji,

7) występowanie do Fundatora lub jego pełnomocnika z wnioskiem w sprawie likwidacji Fundacji,

8) uchwalanie regulaminów wymaganych przez obowiązujące przepisy.

§ 29

1.Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 2 członków Zarządu.

2.W razie równej ilości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu, w przypadku jego nieobecności głos Wiceprezesa.

3.W przypadku gdy zarząd będzie obradował w składzie dwuosobowym, uchwały zapadają jednomyślnie.

4. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby nie rzadziej niż raz na miesiąc.

5. Zarząd pracuje w oparciu o regulamin uchwalony przez Radę.

§ 30

Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składają dwaj członkowie Zarządu w tym jedną z nich musi być Prezes lub Wiceprezes .

 

ROZDZIAŁ V

ZMIANA STATUTU

§ 31

Zmiana statutu Fundacji nie może dotyczyć istotnych zmian celu Fundacji.

 

 

§ 32

Zmiana celu lub statutu Fundacji wymaga uchwały Rady podjętej na wniosek Fundatora lub jego pełnomocnika zgodnie z § 24 statutu.

ROZDZIAŁ VI

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 33

Decyzję o likwidacji Fundacji, z inicjatywy własnej lub na wniosek Zarządu, podejmuje Fundator lub jego pełnomocnik.

§ 34

Majątek Fundacji po zakończeniu likwidacji przeznaczony zostanie na cele wskazane przez Fundatora lub jego pełnomocnika w decyzji o likwidacji Fundacji.

§ 35

Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji w Krajowym Rejestrze Sądowym.

 

 

Ujednolicony tekst Statutu po zmianach wprowadzonychUchwałą RadyFundacji nr 1 / 2004 z dnia 10.05.2004 r.